Đây là service dùng để đo lường tỷ lệ giống nhau về mặt text của 2 Web Page(chỉ lấy Plan Text)

HocSEODeLam.COM - Khiem Bui

 

 

Giống: 0%